Selvom Gentofte er verdens bedste sted at bo, så er der stadig flere ting, vi skal gøre for at gøre Gentofte endnu bedre. Som tidligere iværksætter og klimachef i erhvervslivet har jeg lært, at man kun får gennemført sine ønsker, hvis man skærer ind til benet og arbejder hårdt for at skabe forandring. Derfor har jeg udvalgt fire mærkesager, som du kan læse om herunder. Det betyder ikke, at jeg ikke arbejder for andre sager som fx en værdig ældrepleje, et stærkt kultur- og fritidsliv mm. Men det er for at sige, at der er noget, der er særligt vigtigt for mig, når jeg ser på Gentoftes fremtid. Jeg håber, at du vil give mig din stemme til kommunalvalget.

Børn og unge skal ikke ryge eller tage stoffer i Gentofte

Jeg sætter unges sundhed og trivsel på den politiske dagsorden, fordi vi har et stort problem i Gentofte. Gentoftes unge ryger, drikker og tager flere stoffer end i resten af Danmark. Hans Toft satte mig i spidsen for opgaveudvalget for unges sundhed og trivsel, hvor jeg gennem samtaler med hundredvis af unge, forældre og lærere fandt løsninger på problemerne. Vi skal have stoppet røg og stoffer og sænket forbruget af alkohol, så torsdags-diskotektsture ikke bliver normalen i Gentofte fremover. Her er hvad jeg vil arbejde for i de kommende fire år:

  • Vi skal lære af Islands arbejde, hvor man gennem inddragelse af forældre, de unge og hele lokalsamfundet fra skoler til idrætsklubber reducerede forbruget af stoffer og rygning markant blande de unge.
  • Vi skal indsamle data om unges sundhed og trivsel fra alle skoler og klasse hvert år, så vi ved hvor vi skal sætte ind.
  • Vi skal huske at stofmisbrug ofte kommer på grund af dårlig trivsel. Derfor skal vi arbejde særligt med unges trivsel og sætte ind med skole, venner og familien, når trivslen hos et ungt mennesker svigter.
  • Skolerne skal ikke se igennem fingre med brud på reglerne, men de skal informere forældrene.
  • Vi skal stille krav til skolerne, men skolerne skal også stille krav til forældrene. Forpligtende aftaler blandt forældrene er afgørende for succes. Opgaveudvalget foreslår blandt andet en kontrakt mellem eleven, forældrene og skolen, så alle er enige om rammerne og forpligter sig til dem.

Der skal styr på spildevandsudledningerne!

Vi skal arbejde målrettet mod, at der ikke lukkes spildevand ud i Øresund. Det tager tid, men netop derfor skal vi i gang nu. Det er ulækkert at bade i og det er skadeligt for havmiljøet. I mine job som klimaleder i Dansk Byggeri og Dansk Industri har jeg set, at lovene på området er håbløst forældet og begrænser kommunerne. I Gentofte skal vi lægge en klar handleplan for, hvornår spildevandsudledningerne er fortid og så vil jeg bruge min platform som kommunalbestyrelsesmedlem og mine kontakter på Christiansborg til at få ændret de nødvendige love. Vi skal have et rent Øresund – det er ikke for meget forlangt!

En konkret handleplan for CO2-neutralitet

Jeg er stolt af, at Danmarks Naturfredningsforening har kåret Gentofte til at være en Klima+ Kommune. Som klima- og bæredygtighedschef i Dansk Byggeri så jeg, hvilken central rolle kommunerne spiller i den grønne omstilling. Derfor mener jeg, at Gentofte skal lave en klar handleplan for, hvornår og hvordan vi bliver CO2-neutrale. Jeg håber, at du vil vise mig din tillid, så vi kan skabe en CO2-neutral kommune på en klog måde, hvor vi ser et erhvervsliv i udvikling som en afgørende forudsætning for den grønne omstilling.

Gentofte skal fortsat være en grøn kommune

Gentofte er en grøn kommune, hvor vi værdsætter naturen. Jeg nyder det grønne indtryk man får, når man går, cykler eller kører gennem vores skønne villaveje og indfaldsveje, hvor træer, naturhegn, parker og skov præger billedet. Jeg er selv valgt til Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab, fordi det reelt ligger mig på sinde, at vi får mere natur i Danmark og i Gentofte.

Det går ikke, at helt almindelige familier skal leve med ubærlig trafikstøj, fordi trængslen er steget siden de købte deres hus. Man ser problemet mange steder i landet, men særligt i Gentofte og Københavns omegn forårsager de store motorveje i tætbefolkede områder store gener. Det skal stoppe nu.

Derfor er jeg medinitiativtager til borgergruppen “Stop støjforureningen” på Facebook, hvor vi sammen med lokale borgere arbejder for mindre trafikstøj i Gentofte.

Mens borgerne kæmper er politikerne gået i stå

Som lokalpolitiker i Gentofte har jeg talt med mange af vores borgere, der oplever større og større støjgener langs statsveje såsom Lyngbymotorvejen. Alt imens trængslen og larmen er steget, har staten ikke lavet de nødvendige støjreducerende tiltag. Mens borgerne har lavet mange fine initiativer har politiker efter politiker lovet handling. Intet er dog sket og derfor lever mange borgere stadig med ubærlig trafikstøj. Jeg vil lave en bred koalition af politikere på tværs af partier, så vi kan få bred opbakning til støjreducerende tiltag og så vil jeg indføre konkrete regler, der sikrer at borgere ikke har for meget støj i huse og haver. Vi kan ikke byde vores børn, at de skal råbe til hinanden i haven for at kunne lege sammen.

Ifølge WHO skaber trafikstøj sundhedsproblemer såsom hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk og større risiko for hjertesygdomme. Støj kan også påvirke børns indlæring og motivation. Støj er således ikke kun et stort irritationsmoment her og nu, men det kan også skabe egentlige helbredsproblemer over tid. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning.

Hele værktøjskassen skal i brug, når vi laver støjreducerende tiltag

Der er mange gode måder at sænke støjen på. Mange tror at den største støj kommer fra motorer, men det er faktisk ofte fra friktionen mellem dæk og vej at støjen kommer. Derfor vil udbredelsen af elbiler ikke løse problemet. Derfor er der brug for at se på en række forskellige tiltag, der kan reducere støjen. Det er vigtigt for mig, at lokalområdet inddrages i planlægningen, når der iværksættes støjdæmpende tiltag. Nogle af dem er:

Sænket hastighed og støjsvag asfalt

Det kan sænke støjen 1,5 decibel, hvis man sænker hastigheden fra 60 til 50 km/t. Det betyder meget for de omkringliggende beboere – særligt hvis man også sørger for at fartgrænserne rent faktisk overholdes. Samtidig skal vi udskifte asfalten med støjsvag asfalt, så vi begrænser lyden fra vejen mest muligt.

Støjværn der begrønnes

Støjværn er vigtige på større veje, herunder motorveje som Lyngbyvejen. Her skal opsættes reelle støjværn, så lyden begrænses til 58 decibel på omkringliggende grunde. Støjværnene skal begrønnes så de giver et grønt indtryk, når man ser på dem.

Vejbump

Vejbump er en effektiv måde at sænke hastigheden. Hvis man ser på en vej som Smakkegårdsvej i Gentofte, så kan man se at mange på trods af en hastighedsbegrænsning på 50 km/t ofte kører 70-80 km/t (og nogle endnu hurtigere!). Det sker mange steder og kan effektivt bekæmpes med vejbump, der ikke kan køres over med høje hastigheder. Det vil også holde vanvidsbilisterne væk!

Fartvisere

Man har med stor succes sænket farten på strækninger, hvor man sætter fatvisere op, som gør bilisterne opmærksomme på, når de kører for stærkt. Det skal udbredes særligt omkring skoler, børnehaver mm.

Stærekasser med skiltning

Når man kører til vores nabolande Sverige og Norge er det helt normalt, at der står permanente stærekasser, som udsteder en bøde, hvis du kører for stærkt. Der er altid god skiltning, så man ikke er i tvivl om, at de er der. Meningen er ikke at give bøder – tværtimod er målet netop at få sænket hastigheden til det maksimale. Om folk gør det af et godt hjerte eller frygt for en bøde betyder ikke noget for mig. Vi skal have opstillet stærekasser på de mest trafikkerede veje, som udsteder bøder til folk, der kører for stærkt.

Løsninger med mindst mulige konsekvenser for parkering

Det er vigtigt at støjbekæmpelsen sker til mindst muligt gene for beboerne i området. Derfor skal man altid tænke parkerings- og udsynsforhold ind, når man laver støjbekæmpelse. Det er derfor vigtigt at inddrage borgerne i lokalområdet, så støjbekæmpelsen sker på en så hensigtsmæssig måde som muligt.

Vi har fantastiske virksomheder, erhvervsfolk og iværksættere i Gentofte. Som tidligere iværksætter er jeg stolt af vores erhvervsliv. Gentofte skal være et godt sted at drive virksomhed for alle typer af virksomheder, hvad enten det er den lille, mellemstore eller internationale virksomhed. Vores detailhandel skaber lokalt liv og vi skal sørge for, at de har gode rammer. Vi skal ikke kloge os på virksomhedsdrift. Vi skal til gengæld sørge for at skabe en god dialog og inspiration, så der bliver taget hånd om virksomhedernes udfordringer – derfor besøger jeg selv mange virksomheder hvert år for at vide, hvad vi kan forbedre. Ved sidste valg lovede jeg, at vi skulle forbedre erhvervsvenligheden og det er sket, da vi nu ligger nr. 3 i Hovedstaden i Dansk Industris erhvervsvenlighedsundersøgelse. Vi er også den mest SMV-venlige kommune nord for København ifølge SMV Danmark. Det er en stor forbedring, men det kan blive endnu bedre.

Og så skal vi hele tiden huske at passe på borgernes penge, mindske projektmageri og have så lav skat som muligt. Det er let for mange politikere at bruge andres penge, men når vi bruger penge tænker jeg altid over, hvad jeg ville tænke som skatteborger, hvis jeg kendte til den beslutning.